top of page

ONTSTAAN

Het buurtplatform Brusselsepoort-oost , ‘n korte historie

Het buurtplatform is ontstaan uit een groep van omwonenden, die eind 1990 vraagtekens plaatste bij de plotselinge planvoorstellen voor de bouw van vijf flats rondom het voormalig Standaardterrein bij de Ravelijnstraat. 

 

In 1999 kwam het eerste nummer van het buurtblad uit:

"Van de redactie Voor u ligt het eerste nummer van het wijkblad “De Brusselse Poort”. Het is onze bedoeling dat we u hierin regelmatig op de hoogte houden van allerlei zaken die met de buurt te maken hebben. Wij, Ine Blom, Carla Luja, Coen van der Gugten, Ton Vernooij en Lode Zengerink, allen buurtbewoners, hebben dit initiatief genomen en vormen daarom de voorlopige redactie."

 

Het buurtplatform toen richtte zich vooral op het oosten van Brusselsepoort. Aanvankelijk was de naam ook Brusselsepoort oost.

 

Tradities

Met het eerste blad is een traditie gestart die nu nog altijd voorduurt; Het buurtblad komt twee keer per jaar uit. Het buurtplatform vergadert 5 keer per jaar. Ook het nieuwjaarstreffen is kent een lange traditie.

 

Oktober 2007 nIeuw logo

Van de Redactie In de vorige aflevering van dit blad deden we een oproep aan de "creatieve" bewoners van de wijk voor het ontwerpen van een nieuw logo. Daar de schrijver van deze inleiding helemaal niet creatief is, was hij verbaasd dat er maar liefst vijf buurtbewoners de moeite hadden genomen te reageren en was hij vol bewondering voor hetgeen zij, al dan niet met uitleg, ontworpen hadden. De deskundigen hebben vervolgens met twee inzenders contact opgenomen om hun ontwerp verder uit te werken en daaruit is tenslotte de heer Michiel Janssen als winnaar te voorschijn gekomen. Zie ook de powerpoint.

Gedachtegang bij het ontwerpen van het logo Brusselsepoort

Uitgangspunt was voor mij een poort (Brusselsepoort), waarbij ik natuurlijk uitga van een boog! Uitgaande van de boog gesteund door een B, begin je dan te schetsen en bedenk je vervolgens dat het meerdere partijen en overkoepelende organen zijn die dit geheel dragen. Ook winkelcentrum BP heeft een overkoepelend karakter en zodoende dat er een aantal bogen bij horen. Aangezien de wijk BP groter is geworden, bedenk je dan dat je ook het karakter van de wijk erbij moet betrekken en kom je vanzelf op de bouwwerken en huizen om dat enigszins uit te drukken. Zodoende is er soort skyline ontstaan om hieraan uitdrukking te geven zodanig dat je de poort niet uit het oog verliest. Schetsend en uitproberend ben ik uiteindelijk tot dit geheel gekomen van het ontwerp.

Michiel Janssen (michja)

 

Buurtcomité wordt stichting  (oktober 2007)

 In het verleden hebben we met enige regelmaat stilgestaan bij de wijze waarop het buurtcomité is georganiseerd. Momenteel zijn we geen rechtspersoon, wat zekere risico's met zich meebrengt, die voorkomen kunnen worden door ons als vereniging of stichting te organiseren, statuten op te stellen, en ons bij de Kamer van Koophandel te laten inschrijven. Het nadenken hierover is in een stroomversnelling gekomen, nu de gemeente eist dat alle buurtplatforms per 15 november overgaan in een stichting of vereniging. Pas dan kan een buurt aanspraak maken op een buurtbudget, en door de gemeente erkend worden als gesprekspartner over buurtaangelegenheden. Tegelijkertijd biedt de gemeente ondersteuning bij die overgang. In een voorlichtingsbijeenkomst begin oktober is ons uitgelegd dat we vooral als stichting moeten doorgaan en niet als vereniging. En tevens dat de gemeente een notaris in de arm heeft genomen, die de buurtplatforms zal begeleiden van de meestal niet geformaliseerde status naar die van stichting. Kort geleden hebben we met een groepje actieve leden, zowel uit het dagelijkse bestuur als uit de werkgroepen, overlegd en de eerste stappen gezet die de gemeente van ons vereist. Eind oktober hebben we een afspraak bij de notaris, met de doelstelling om tot statuten te komen die enerzijds zijn gebaseerd op een standaardoplossing voor alle buurtplatforms in Maastricht, anderzijds rekening houdt met onze specifieke situatie. Naar we aannemen kunnen we dan midden november dit afronden door de Stichting Buurtplatform Brusselsepoort in het leven te roepen. In de naamgeving sluiten we aan bij wat in de gemeente gebruikelijk is: geen buurtcomité, maar buurtplatform.Voor het overige is ons streven dat er in onze werkwijze helemaal niets zal gaan veranderen. Belangrijkste orgaan is en blijft de buurtvergadering, die vijf tot zes keer per jaar bijeenkomt, waar alle bewoners van de buurt welkom zijn en gezamenlijk de bestuurlijke agenda bepalen. Daarnaast zijn er een gelijk aantal vergaderingen van het wijkteam, waar een iets kleinere, op de te bespreken onderwerpen afgestemde, groep buurtbewoners samen met de mensen van de gemeente bijeenkomt. Bij elkaar een ritme van ongeveer maandelijkse vergaderingen waarmee we ook in de nieuwe structuur door hopen te gaan. Dat geldt ook voor de werkgroepen, die op de oude voet hun werk zullen continueren. De rol van de stichting zal zich beperken tot vooral zaken aangaande de verantwoording van de toegekende buurtbudgetten: de accountants van de gemeente willen in staat zijn de boeken en jaarverslagen te controleren van een organisatie die een formele rechtspersoon is. 

 

April 2012 Bezuiniging op buurtplatfroms

Bezuinigingen treffen ook de buurten!

De gemeente Maastricht moet bezuinigen. Ook het buurtgericht werken ontkomt hier niet aan. Stadsdeelleider Evelien Meijerink en haar collega's hebben een manier bedacht om de bezuinigingen rond te krijgen. Het buurtgericht werken heeft alle buurtkaders uitgenodigd om ze te informeren over de voorgestelde bezuinigingen. In een goed bezochte vergadering begin oktober in Buurtcentrum Nazareth heeft Evelien Meijerink de bezuinigingsvoorstellen toegelicht. Het komt erop neer dat er minder vaak overleg zal zijn tussen de buurtplatforms en het buurtgericht werken.Tot nu toe gebeurde dit 4 keer per jaar.Vanaf 2012 wordt dit teruggebracht naar 3 keer per jaar. Hier staat tegenover dat de gemeente heeft toegezegd, een betere afstemming tussen de gemeente en de buurten te realiseren. De stads- en de buurtpeilingen worden niet meer iedere twee jaar uitgevoerd, maar nog maar eens in de vier jaar. Verder wordt vijf procent gekort op het budget van de buurten. Het is de bedoeling dat de buurten dan alleen nog op hoofdlijnen verantwoording hoeven af te leggen over de besteding van het buurtbudget.

 

November 2014

Een hete zomer Het was een hete zomer voor de buurtplatforms. De gemeente moet bezuinigen en dit treft ook de buurtplatforms. De buurtplatforms werden gefinancierd vanuit het Leefbaarheidsfonds, een potje waar de gemeente en de woningcorporaties samen geld in hebben gestopt. En middels de verordening “Geld voor de buurten” konden de buurtplatforms aanspraak maken op deze middelen. Ons buurtplatform kreeg per jaar een kleine € 10000 subsidie om de activiteiten van de buurt, door de buurtbewoners, te bekostigen. Welnu, deze tijd is voorbij. Het geld is op. In 2014 heeft de gemeente samen met de vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg, buurtkaders, raadsleden en ambtenaren een visie geformuleerd met betrekking tot de subsidiëring van al deze organisaties. De financiering van de buurtplatforms valt met ingang van het nieuwe jaar onder de Regeling subsidies vrijwilligersactiviteiten 2015. In het bestuursakkoord 2006-2010 noemt het college van burgemeester en wethouders de buurten als belangrijke partner, in het brede sociale beleid benoemd. De intensieve samenwerking met de buurtplatforms is van groot belang en moet binnen de gemeentelijke organisatie nog beter vormgegeven worden. Anno 2014 is de visie van het college van burgemeesters en wethouders geheel veranderd. Er liggen nieuwe bestuursopdrachten; “Burgerparticipatie” en de “Herinrichting buurt- en wijkgericht werk”. Een nieuwe visie op het buurtgericht werken moet bedacht worden!! Wat betekent dit nu voor onze buurt? De buurtplatforms hebben flinke kritiek geuit op het voorstel van de gemeente. Dit heeft geleid tot enige aanpassingen. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor een overgangsregeling. De buurtplatforms krijgen een basissubsidie in 2015. Dit houdt in dat buurtplatform Brusselsepoort samen met de Ravelijn € 2800 krijgt voor organisatiekosten. Dit was voorheen €3500. Daarnaast dienen we voortaan flexibele subsidie aan te vragen voor activiteiten (voorheen kon ons buurtplatform rekenen op maximaal €6500 voor het organiseren van activiteiten). Hiervoor worden begin 2015 tenders uitgeschreven. Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, een aanbesteding dus. Het is momenteel onduidelijk hoe we activiteiten als hutten bouwen, het onderhouden van de website, het uitgeven van het buurtblad, het ondersteunen van buurtbewoners bij initiatieven voor het vergroten van de sociale cohesie in de straat, het realiseren van veilige speelomgevingen voor kinderen, de komende jaren moeten financieren!

 

Gemeente wil dat buurtplatforms zich georganiseren en zogenaamde buurtnetwerken worden.

 

Bijeenkomst 11 december 2017

Belangrijkste conclusies 

Zowel in het plenaire deel als in de dialooggesprekken zijn veel opmerkingen gemaakt over hoe we samen het vervolgproces kunnen vormgeven. De belangrijkste conclusies zijn (samengevat weergegeven):

· Er is veel draagvlak voor het concept buurtnetwerken, waarbij vooral de rol van verbinder in de buurt aanspreekt. Netwerken blijken te werken. Belangrijk aandachtpunt is dat het moeilijk is om nieuwe mensen te betrekken bij het buurtnetwerk, waardoor er veel werk op dezelfde schouders terecht komt. Daarbij is ook de vraag wat je van vrijwilligers kunt verwachten.

· Het communicatie- en activiteitenbudget voor buurtnetwerken is voor een deel van de buurten ontoereikend. Door de aanwezige buurtnetwerken is bijzondere aandacht gevraagd voor de continuïteit.

· Het tendersysteem is om meerdere redenen niet in alle gevallen geschikt voor de buurtnetwerken.

· De samenwerking met beleidsambtenaren en professionals kan worden verbeterd. Het buurtnetwerk wordt door hen niet altijd gezien.

· Ruimte voor activiteiten en huisvesting blijkt voor enkele aanwezige buurtnetwerken een knelpunt. Deze is niet in iedere buurt voor handen, daarnaast vragen de gemeenschapshuizen vaak hoge huurprijzen.

· Ondersteuning moet maatwerk per buurt zijn.

· Er is veel behoefte aan het onderling delen van kennis tussen de buurtnetwerken onderling en het uitwisselen van ervaringen met ondernomen acties, zodat jullie meer van elkaar kunnen leren.

Januari 2018

Buurtplatform Brusselsepoort wordt Buurtnetwerk Brusselsepoort

Het nieuwjaarstreffen was een goede gelegenheid om te proosten dat het Buurtplatform Brusselsepoort vanaf heden Buurtnetwerk Brusselsepoort zou heten. Samen met oud-wethouder John Wevers, wethouder Jack Gerats, Dirk, voorzitter buurtnetwerk, Louise en heel veel buurtbewoners is de naamswijziging, met bijbehorend vernieuwde en verfrissende huisstijl ontworpen door Daphne Philippen, onthuld. We hopen, samen met alle bewoners van onze buurt, een mooie verbinding te maken.

bottom of page